Obchodní podmínky

Obsah

 1. Všeobecná ustanovení
  • Vymezení pojmů
  • Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
  • Poskytnutí osobních údajů
 2. Cenová ujednání
 3. Objednávání
 4. Dodací podmínky
  • Dodací lhůty
  • Zasílání přepravní službou – Česká republika
  • Zasílání přepravní službou – Slovensko
  • Zasílání přepravní službou – Polsko
  • Zasílání přepravní službou – Maďarsko
  • Zasílání přepravní službou – Rakousko
  • Zasílání přepravní službou – Německo
 5. Platební podmínky
 6. Zrušení smlouvy dohodou
 7. Odstoupení od smlouvy
  • Spotřebitel
  • Podnikatel
 8. Reklamace a záruční podmínky
 9. Řešení sporů se spotřebiteli
 10. Záruční doba
 11. Závěrečné ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě Laniga.cz.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu LANIGA s.r.o., se sídlem na ulici U Řeky 694, Ostrava – Hrabová, 720 00, IČO 06763286, DIČ: CZ06763286, kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakt“, která jsou zveřejněné na stránkách www.laniga.cz.

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“), a kupující podnikatele (dále jen „podnikatel“).

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „o.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 – 446 obch. z., resp. § 601 o.z.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – zejména smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu LANIGA a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Poskytnutí osobních údajů

Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).

2. Cenová ujednání

Ceny všech produktů jsou aktualizovány průběžně a jsou zveřejněné na internetových stránkách.

Ceny zboží v našem obchodě již zahrnují veškeré poplatky a jsou tedy konečné. Cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu a balné pro zásilkový obchod.

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má-li být realizován předmět prodeje, má spotřebitel povinnost do 3 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv, čímž není nijak dotčeno v čl. 7 uvedené právo kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy.

3. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou(e-mail)
 • facebook

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • název zboží, kód zboží
 • množství, barvu, velikost
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy, cenu za přepravné a balné
 • dodací adresu
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím.

Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží, v případě zboží vyráběného výhradně na zakázku, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) až do výše 100% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.

Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky.

Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

4. Dodací podmínky

Dodací lhůty

Termín dodání zboží bývá zpravidla od 5 do 14 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Ode dne potvrzení objednávky prodávajícím počíná běžet lhůta pro dodání objednávky kupujícímu, kdy objednávka bude dodána nejpozději do 14 pracovních dnů, pokud nedojde ke stanovení termín dodání na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do 14 pracovních dnů, sdělí toto prodávající kupujícímu do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky spolu s termínem dodání.

V období s předpokládaným větším nárůstem objednávek, například období Vánoc, mohou být doby dodání objednaného zboží v rozmezí 7-20 pracovních dnů a je nutno tedy s nimi počítat. V případě delšího výpadku dodávky dodavatelů je kupující informován prodávajícím do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Je-li u objednávky zvolená platební metoda převodem na účet, plyne termín dodání až po připsání platby na účet prodávajícího.

Zasílání přepravní službou – Česká republika

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Českou poštou nebo aktuální nabídkou dopravců, kterou kupující nalezne v košíku nebo pokladně internetového obchodu LANIGA a může se tak s nimi seznámit ještě před dokončením objednávky. Cena přepravy není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Zvolte způsob doručení a Zvolte způsob platby“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Zboží lze platit online platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku.

Zasílání přepravní službou – Slovensko

Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím Slovenské pošty nebo aktuální nabídkou dopravců, kterou kupující nalezne v košíku nebo pokladně internetového obchodu LANIGA a může se tak s nimi seznámit ještě před dokončením objednávky. Cena přepravy není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Zvolte způsob doručení a Zvolte způsob platby“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Zboží lze platit online platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku.

Zasílání přepravní službou – Polsko

Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím Polské pošty nebo aktuální nabídkou dopravců, kterou kupující nalezne v košíku nebo pokladně internetového obchodu LANIGA a může se tak s nimi seznámit ještě před dokončením objednávky. Cena přepravy není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Zvolte způsob doručení a Zvolte způsob platby“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Zboží lze platit online platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku.

Zasílání přepravní službou – Maďarsko

Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím Maďarské pošty nebo aktuální nabídkou dopravců, kterou kupující nalezne v košíku nebo pokladně internetového obchodu LANIGA a může se tak s nimi seznámit ještě před dokončením objednávky. Cena přepravy není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Zvolte způsob doručení a Zvolte způsob platby“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Zboží lze platit online platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku.

Zasílání přepravní službou – Rakousko

Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím Rakouské pošty nebo aktuální nabídkou dopravců, kterou kupující nalezne v košíku nebo pokladně internetového obchodu LANIGA a může se tak s nimi seznámit ještě před dokončením objednávky. Cena přepravy není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Zvolte způsob doručení a Zvolte způsob platby“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Zboží lze platit online platební kartou.

Zasílání přepravní službou – Německo

Zboží je možno kupujícímu zaslat aktuální nabídkou dopravců, kterou kupující nalezne v košíku nebo pokladně internetového obchodu LANIGA a může se tak s nimi seznámit ještě před dokončením objednávky. Cena přepravy není součástí kupní ceny a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky, uvedeného v sekci „Zvolte způsob doručení a Zvolte způsob platby“, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Zboží lze platit online platební kartou.

 

 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@lanigaart.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží. Spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z. – viz reklamační řád.

5. Platební podmínky

 • dobírkou při doručení zboží
 • bankovním převodem na účet prodávajícího – platba předem (Při nepřipsání platby na účet prodávajícího nejpozději do 7 dnů od uskutečnění objednávky bude objednávka bez varování stornována.)
 • platba platební kartou (online platba)

6. Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka.

Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy dle čl. 7 těchto obchodních podmínek.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1.  Spotřebitel

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu, a e-shopu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na provozovnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Zboží však musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, zašle prodávající odpovídající částku bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a sdělení čísla účtu kupujícího. Spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem při vrácení nebo výměně zboží.

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli, tj. vyhrazujeme si právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele – úpravami se rozumí jakýkoliv zásah do designu produktu kupujícím, jehož konečný výsledek neodpovídá přesnému designu daného produktu prodávajícího.

7.2 Podnikatel

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch.zák. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s podnikatelem, je podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno, a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

Podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího podnikatele. Podnikatel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal.

8. Reklamace a záruční podmínky

8.1. Reklamační řízení se řídí standardním Reklamačním řádem České republiky a vztahuje se zejména na: vadu materiálu, vadu potisku, chybně zaslaný druh zboží oproti kupní smlouvě, chybně zaslanou velikost zboží oproti kupní smlouvě, avšak se nevztahuje na běžné opotřebení produktu.

8.2. Reklamační řízení trvá standardně 30 dní. Zboží může být vyměněno, opraveno, mohou být vráceny peníze nebo může být reklamace neuznána.

8.3. Kupující je povinen reklamované zboží vrátit nejpozději do 14 dní od oznámení reklamace prodávajícímu.

8.4. Reklamační formulář a potřebné informace naleznete v sekci reklamace a vrácení zboží.

8.5 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné (UPOZORNĚNÍ: Případnou odlišnost barevnosti textilu nebo tisku oproti zobrazení na monitoru kupujícího nedokážeme ovlivnit. Barevné odstíny produktů se proto mohou mírně lišit. V případě ujasnění informací o barvě nebo potisku je možné prodávajícího kontaktovat na kterýkoliv z uvedených kontaktů v sekci kontakt.)

 • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@lanigaart.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. Záruční doba

Na veškeré produkty nabízené v e-shopu LANIGA s.r.o. je poskytována zákonná záruka 24 měsíců od nákupu zboží. Záruka se nevztahuje na zboží upravené dle přání zákazníka.

11. Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách.